Vandemoortele publiceert eerste geïntegreerd rapport

Na een eerste duurzaamheidsverslag volgens internationale standaarden in 2021, koos Vandemoortele dit jaar voor een geïntegreerd rapport. Daarin koppelt het voedingsbedrijf duurzame doelstellingen en impacts aan financiële verslaggeving. Een gesprek met Aurélie Comhaire, group sustainability manager bij Vandemoortele, en Liesbeth Voets, sustainability consultant bij Pantarein.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine juni 2022
Tom Wolfs | 29 juni 2022
Vandemoortele Mood Picture Recipe Roasted Eggplant 1001926 415020 1001929 1002974 1001928

De voedingsindustrie heeft heel wat hefbomen in handen om maatschappelijke uitdagingen en klimaatkwesties aan te pakken. Vandemoortele, een van de marktleiders in die industrie, neemt alvast haar verantwoordelijkheid. Twee jaar geleden ontwikkelde het bedrijf een duurzaamheidsstrategie voor de periode 2021-2025, die duurzaam ondernemen in de hele groep verankert.

“We zien die strategie als onze license to operate”, zegt Aurélie Comhaire, group sustainability manager bij Vandemoortele. “Onze klanten willen voedingsproducten die van goede kwaliteit zijn, duurzaam én gezond. Het voedsel van de toekomst moet geproduceerd worden met respect voor mens en planeet. Door te investeren in duurzaamheid, stellen we ook onze eigen toekomst veilig.”

Transparant communiceren

De duurzaamheidsstrategie van Vandemoortele rust op drie pijlers: ‘Evenwichtige voeding’, ‘Natuur beschermen’ en ‘Levenskwaliteit verbeteren’. Bij iedere pijler horen vier engagementen waar concrete targets aan verbonden zijn die het bedrijf tegen 2025 wil realiseren.

“Om daar te geraken moet iedereen onze targets kennen”, vervolgt Comhaire. “Zowel onze medewerkers als de stakeholders buiten de onderneming. Dat is de eerste reden waarom we transparant over onze duurzame ambities communiceren in een jaarlijks rapport.”

Sustainability consultant Liesbeth Voets: “We stellen ook vast dat B2B-klanten van de voedingsindustrie – bijvoorbeeld horecaondernemers en supermarktketens – steeds kritischer worden als het over duurzaam produceren gaat.

Comhaire: “Ook sollicitanten stellen de vraag naar een duurzame aanpak opvallend meer dan vroeger: zeker de jongere generaties willen liefst bij een duurzame werkgever aan de slag. Transparantie is dus essentieel voor Vandemoortele om intern en extern aan een vertrouwensrelatie te blijven bouwen en competitief te blijven in de toekomst.”

Nieuwe doelstellingen

Ook met de consumenten die hun producten uiteindelijk kopen wil Vandemoortele zo’n duurzame relatie ontwikkelen. Om hen te helpen evenwichtige voedingskeuzes te maken, ontwikkelde het bedrijf een eigen Clean Label-definitie. Het label kan enkel toegekend worden aan producten die onder die definitie vallen.

Comhaire: “Ons Clean Label legt onder andere strikte beperkingen op aan het aantal additieven dat in een product mag zitten. Een van onze nieuwe doelstellingen is om dat aantal vanaf dit jaar nog verder terug te schroeven: van negen toegelaten additieven in onze Clean Label-producten naar vier.”

“Een target binnen onze pijler ‘Natuur beschermen’ is om onze uitstoot van broeikasgassen zo te ver­minderen dat de reductie van Vandemoortele evenredig bijdraagt aan het halen van de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. We hebben ons onlangs aangesloten bij het Science Based Targets-initiatief en werken momenteel onze targets uit. Ons doel op lange termijn is om net zero te worden.”

"Je kan financiële en duurzaamheidsprestaties niet meer los van elkaar zien. Dan is een geïntegreerd rapport een logische keuze."

Aurélie Comhaire / Vandemoortele

Goede voorbeeld

Je impact op het klimaat onder controle krijgen, bijvoorbeeld door te werken met science based targets, is een belangrijke opgave voor alle bedrijven in de voedingssector. Omgekeerd wordt steeds duidelijker dat ook de klimaatverandering zelf een impact heeft op ondernemingen. Daar zijn ze zich bij Vandemoortele van bewust, aldus Comhaire: “Onze producten worden gemaakt met grondstoffen uit de landbouw. Extreem weer, zoals hittegolven die mislukte oogsten veroorzaken, vormt daardoor een operationeel risico waarmee we als­maar vaker te maken krijgen.”

“Een andere uitdaging voor de voedingsindustrie is uiteraard de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen voor grondstoffen en energie die ermee gepaard gaan. Op het gebied van duurzaamheid blijft het ook een uitdaging om grip te krijgen op de activiteiten van al onze leveranciers diep in de productieketen. Al hebben we ook op dat vlak al heel wat gerealiseerd.”

“Hoe gaan lokale leveranciers – vaak in een ver buitenland – om met mensenrechten en met het milieu? Voor veel bedrijven in de sector is dat soms een vraagteken. Bij Vandemoortele geven we het goede voorbeeld: alle leveranciers worden gevraagd een Supplier Code of Conduct te ondertekenen met daarin de regels die ze moeten respecteren op ethisch, sociaal en milieuvlak. Voor onze belang­rijkste ingrediënten werken we ook samen met organisaties die lokaal sterk inzetten op duurzame landbouw, zoals de Round Table on Sustainable Palm Oil en de Alliance4Soy. Al onze leveranciers van palmolie hebben bovendien een policy tegen ontbossing en uitbuiting.”

Risicomanagement

Dé tool om efficiënt zicht te krijgen op de financiële, operationele en klimaatrisico’s van een bedrijf is een geïntegreerd rapport. “Daarmee bundel je je duurzaamheids- en financiële rapportering in één overzichtelijk verslag”, zegt Voets. “Rapporteren over de link tussen externe en financiële risico’s wordt voor veel bedrijven een verplichting onder de nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportering: de Corporate Sustainability Reporting Directive of CSRD. Dat blijkt uit de eerste ontwerpstandaarden die begin mei gepubliceerd werden. Los daarvan is het strategisch belangrijk om de impact van de klimaatverandering op je organisatie in kaart te brengen. Anticiperen op klimaatrisico’s hoort bij een goed risicomanagement.”

Rapporteren in lijn met de nieuwe Europese richtlijn wordt nog een klus voor bedrijven. Voets: “Hoewel de CSRD pas vanaf het boekjaar van 2024 van kracht wordt (voor ondernemingen die nu al onder de NFRD vallen, red.), loont het de moeite om nu al proactief en stapsgewijs de nieuwe verplichtingen te implementeren in je rapportering. Dat is de weg vooruit die ook Vandemoortele heeft gekozen. Zo kan je een manier van werken uitrollen die op punt zal staan wanneer de wettelijke verplichting ingaat. Op één jaar tijd alle vakjes aanvinken is onbegonnen werk, want er komt heel wat bij kijken.”

"Het is belangrijk om de impact van de klimaatverandering op je organisatie in kaart te brengen. Een geïntegreerd rapport helpt daarbij."

Liesbeth Voets / Pantarein

Geïntegreerd wordt de norm

Na een eerste duurzaamheidsverslag conform de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) vorig jaar, publiceerde Vandemoortele nu dus voor het eerst een geïntegreerd rapport. “Een logische keuze,” aldus Comhaire, “want onze strategie is ook ‘geïntegreerd’. In onze missie is letterlijk opgenomen dat we duurzaamheid in het hart van ons bedrijf verankeren. Je kan het financiële en het duurzaamheidsluik dus niet van elkaar loskoppelen. Al zien we dit ook als work in progress: op het vlak van risicomanagement en de EU-taxonomie zullen we in ons rapport van volgend jaar opnieuw stappen zetten.”

“Met het GRI-conforme verslag van vorig jaar wilden we vooral de nieuwe duurzaamheidsstrategie van Vandemoortele in de kijker plaatsen”, zegt Voets. “De uitdaging dit jaar was om de financiële informatie erbij te nemen en te landen met een rapport waarin zowel een investeerder of een bank als een kritische sollicitant zijn gading vindt. Die aanpak wordt wellicht de norm in het bedrijfsleven. Ondernemingen die goede financiële resultaten weten te combineren met sterke duurzame prestaties, zullen succesvol zijn.”

‘Dubbele materialiteit’

Hoe hebben Vandemoortele en Pantarein het verslag praktisch aangepakt? “Voor dit eerste geïn­tegreerde rapport – voor rapporteringsjaar 2021 – hebben we een stramien opgezet op basis van de duurzaamheidsstrategie voor de periode 2021-2025. Daar kunnen we in de volgende rapporten op voort­bouwen”, vertelt Voets.

“Elke target of KPI is bij ons intern toegewezen aan een bepaalde projectleider, die het actieplan binnen die target opvolgt”, vult Comhaire aan. “Elk kwartaal rapporteren ze daar intern over. En meermaals per jaar zit ik met hen samen.”

“Ieder jaar interviewen mijn collega’s de projectleiders om een zicht te krijgen op de voortgang binnen de targets”, vervolgt Voets. “De werkgroep rapportering bij Vandemoortele en het directiecomité blijven nauw betrokken bij het proces en blijven op elk moment het geheel overzien. Met Pantarein houden we het proces op de rails, zetten we de inhoudelijke lijnen uit, gaan we mee op zoek naar de juiste interpretatie achter datatrends en verzorgen we het rapport van a tot z: van de storyline over de redactie tot het design.”

“Voor het financiële deel vinden er aparte interviews plaats”, zegt Comhaire. “Het komt erop neer dat we Pantarein met de juiste personen in contact bren­gen voor de juiste informatie. De teksten die daaruit voortvloeien ondergaan een intensief validatietraject, waarbij Pantarein ons begeleidt. We slaagden er al elk jaar in om dat samen klaar te krijgen tegen een harde deadline: de validatie door onze raad van bestuur.”

Mag de buitenwereld in 2023 een gelijkaardig verslag van Vandemoortele verwachten? Comhaire: “Gelijkaardig wel, maar we leggen de lat opnieuw hoger. Het deel over de klimaatrisico’s breiden we de volgende jaren verder uit om voorbereid te zijn op de nieuwe Europese regels. Zo zal het principe van ‘dubbele materialiteit’ nog sterker naar voren komen: het idee dat we kijken naar onze impact op het veranderende klimaat én naar de impact van het veranderende klimaat op onze bedrijfsvoering.”

Vijf tips voor wie van start gaat met rapporteren

Een geïntegreerd verslag met een duurzaam­heids- en een financieel luik wordt de komende jaren meer regel dan uitzondering in het bedrijfs­leven. Vijf tips voor wie eraan begint.

1. Start op tijd

Wil je in het voorjaar van 2023 naar buiten komen met je geïntegreerd verslag? Begin dan kort na de zomer – zes maanden op voorhand is geen overdreven luxe – met data te verzamelen voor je nulmeting. Heb je voor een vorig rapport al een nulmeting gedaan en staat er al een werkwijze op poten? Reken dan op een doorlooptijd van drie à vier maanden om een geïntegreerd verslag af te werken.

2. Vertrek vanuit een roadmap

In welke domeinen is jouw impact het grootst? Waar ligt het ambitieniveau van je onderneming? Je doelstellingen rond duurzaamheid maak je con­creet met targets, waarvan je de voortgang gaat meten aan de hand van key performance-indicato­ren (KPI’s). Maar hoe bepaal je die doelstellingen? Welke targets zijn haalbaar? En welke KPI’s meten wat je wil weten? In een duurzaamheidsstrategie vallen de impactmeting en je toekomststrategie als puzzelstukken in elkaar. Ze vormt het kader voor je verslag.

3. Zorg voor een gestroomlijnd proces

Efficiënt rapporteren betekent dat je info die je al hebt in een coherent stramien giet. Dat er door de juiste personen binnen je organisatie het hele jaar door data worden verzameld over de KPI’s, die bij het opstellen van het ver­slag snel beschikbaar zijn. Met andere woor­den: zorg voor een gestroomlijnd proces met duidelijke verantwoordelijkheden en maak het jezelf gemakkelijk.

4. Betrek al je stakeholders

Zo vroeg mogelijk zelfs: wanneer je je duur­zaamheidsstrategie gaat bepalen. Op welke domeinen heeft je organisatie volgens je stakeholders een impact? Welke risico’s en kansen brengt de klimaattransitie mee voor je organisatie? Betrek al je stakeholders om daar een volledig beeld van te krijgen.

5. Vergeet de storytelling niet

Hoewel goede duurzaamheidscommunicatie onderbouwd moet zijn door een roadmap en een impactmeting, ga je je stakeholders niet overtuigen met alleen maar droge cijfers en tabellen. Storytelling, infografieken en heldere communicatie integreren in een verslag is dan ook een must.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!