België is niet op weg om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050

De OESO is snoeihard voor ons land. Volgens een nieuw rapport zullen we de SDG’s niet halen en doen we niet genoeg om het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. De organisatie komt met een reeks aanbevelingen voor ons land om onder andere de groene economie te stimuleren.

Inès Aoun | 31 maart 2021
Oecd Headquarters Paris Conference Center
© OECD

Het voorbije decennium heeft België vooruitgang geboekt op het vlak van broeikasgasemissies, luchtvervuiling, afvalproductie, energie- en materialenconsumptie… Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Vooral biodiversiteit blijft een aandachtspunt. Dat bleek vorig jaar al uit de rapporten van het WWF en van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). De inspanningen die we doen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen, hebben onvoldoende effect. De OESO waarschuwt bovendien dat we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) niet zullen halen.

Slechte waterkwaliteit

In het rapport wordt aangegeven dat de luchtkwaliteit erop vooruit is gegaan. We hebben onze doelstellingen gehaald voor 2010 en daar hebben strengere emissienormen, de omschakeling naar andere brandstoffen en de sluiting van enkele cokesovens, hoogovens en steenkoolcentrales alles mee te maken. De lokale luchtverontreiniging, voornamelijk veroorzaakt door transport en verwarming, blijft echter een probleem voor de gezondheid. Zo wordt 93 procent van de Belgen nog steeds blootgesteld aan concentraties van fijnstof die boven de aanbevolen gezondheidswaarde liggen.

Ook de slechte waterkwaliteit wordt aangekaart. Uit het rapport blijkt dat slechts 2 procent van het oppervlaktewater en 37 procent van het grondwater van voldoende hoge kwaliteit is. De OESO raadt België aan om meer werk te maken van een waterkwaliteitsopvolging.

Geen samenhangend beleid

Wat hernieuwbare energie betreft, doen we het ook niet zo goed. We liggen niet op schema om de doelstellingen voor 2020 inzake hernieuwbare energie te halen. Bovendien wordt onze energiemix gedomineerd door olie en gas. Opmerkelijk is eveneens dat het aandeel kernenergie tot het hoogste in de OESO behoort. De organisatie geeft bovendien aan dat we niet op de goede weg zijn om klimaatneutraal te worden tegen 2050.

Op het vlak van energie- en klimaatbeleid is de OESO dus niet mals voor ons land. “De versnippering van bevoegdheden en het ontbreken van een onafhankelijk coördinerende instantie belemmeren echter de ontwikkeling van een gedeelde langetermijnvisie en de uitvoering van samenhangend beleid.”

Lees het rapport: OECD Environmental Performance Reviews Belgium 2021

Aanbevelingen

België maakt geen goede beurt in het nieuwste rapport van de OESO. De organisatie doet daarom 38 aanbevelingen. We pikken er enkele uit die bedoeld zijn om de groene economie te stimuleren. Ons land moet:

  • een herstelplan ontwikkelen met ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen, dat gecoördineerd wordt door de federale én gewestelijke overheden;
  • een koolstofbelasting invoeren voor niet-EU-ETS-sectoren;
  • subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk afschaffen en compenserende maatregelen ontwikkelen voor kwetsbare huishoudens;
  • de gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens afschaffen;
  • de kilometerheffing voor vrachtwagens laten variëren in functie van plaats en tijd en het systeem uitbreiden naar andere voertuigen;
  • de interfederale samenwerking versterken en een gemeenschappelijke visie op duurzame mobiliteit ontwikkelen;
  • de renovatie van gebouwen versnellen;
  • een duidelijk en voorspelbaar ondersteuningssysteem creëren en hernieuwbare energiebronnen geleidelijk in de elektriciteitsmarkt integreren.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!