Partnerinterview

Aan de slag met de SDG’s: drie tips voor bedrijven

Hoe kunnen de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties een meerwaarde zijn voor uw organisatie of bedrijf? En wellicht nog belangrijker: hoe gaat u concreet met de SDG’s aan de slag? Niemand beter geplaatst dan Dirk Le Roy om die vraag te beantwoorden. “Via duurzaamheidsdoelen hou je jezelf als bedrijf een spiegel voor. Durf je verantwoordelijkheid in vraag stellen”, zegt de bezieler en directeur van duurzaamheidscoach Sustenuto.

Fran Herpelinck | 27 november 2018
Bxl Airport 5111
© Brussels Airport

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met onze partner Sustenuto - www.sustenuto.be

1: Bezin voor je begint

Dirk Le Roy: “De SDG’s zijn op korte tijd uitgegroeid tot het nieuwe duurzaamheidskader. Maar wat is duurzaamheid? Er zijn veel verschillende – onuitgesproken – meningen, meestal zelfs binnen een en dezelfde organisatie. Voor sommigen gaat het puur over milieu-acties, voor anderen draait het er bijvoorbeeld om dat je stappen neemt opdat je organisatie op langere termijn overleeft.”

“Groeien in duurzaamheid start met één centrale vraag: welke verantwoordelijkheid heeft mijn bedrijf of organisatie ten opzichte van de samenleving? Het succes van de SDG’s is te verklaren doordat ze een antwoord bieden op die vraag. De SDG’s breiden het antwoord uit tot ambitieuze doelen die wereldwijd als prioriteiten zijn erkend. De eerste stap is om daar binnen een organisatie een gedeelde visie over te vormen.”

2: Gooi de klassieke MVO-strategie niet overboord

“SDG’s zijn niet allesomvattend: ze bevatten niet alle mogelijke acties die de duurzame impact van een bedrijf kunnen versterken. In het geval van Brussels Airport (zie kader) denk ik bijvoorbeeld aan het vermijden van geluidshinder. Daarom raden we bedrijven steevast aan om hun MVO-strategie niet te verwaarlozen wanneer ze met SDG’s aan de slag gaan. SDG’s geven je duurzaamheidsdenken een grotere dimensie, verbreden je inzicht in hoe impacten met elkaar verbonden zijn en creëren kansen om via je organisatie bij te dragen aan positieve actie in de maatschappij, maar ze komen nog altijd het best tot hun recht in combinatie met een MVO-strategie.”

Foto Dirk Le Roy Kleur

“Groeien in duurzaamheid start met één centrale vraag: welke verantwoordelijkheid heeft mijn bedrijf of organisatie ten opzichte van de samenleving?"

Dirk Le Roy (Sustenuto)
© Sustenuto

3: Kies je eigen aanpak

“Gaan bedrijven aan de slag met SDG’s, dan zien we drie manieren van aanpak. De meest eenvoudige aanpak is om uit de zeventien SDG’s degene te kiezen die je bevallen. Let wel, op die manier stel je je relatie tot je product en de maatschappij niet automatisch in vraag. In principe zijn de zeventien SDG’s één en ondeelbaar, maar het is niet zo evident om ze alle zeventien simultaan aan te pakken op een zinvolle manier. We begrijpen dus dat veel bedrijven zo te werk gaan. Het is een eerste goede opstap.”

“Daarnaast gebruiken veel bedrijven de SDG’s om verder te groeien in duurzaamheid. Het gaat dan om organisaties die al een hele voorgeschiedenis hebben op het vlak van duurzaam ondernemen. Ze hebben een traject, een roadmap en weten waar ze naartoe willen. Op basis van die staat van dienst gebruiken ze de SDG’s als kompas en vullen ze die waar mogelijk in. De SDG-doelen zijn niet het eerste richtpunt van hun duurzaamheidsdenken, maar bevestigen of versterken de keuzes die ze eerder maakten. SDG’s helpen in dit geval om de duurzaamheidsaanpak bij te schaven of te verfijnen. Het is voor zulke bedrijven belangrijk om de vraag te stellen: is er dankzij de SDG’s iets essentieel veranderd aan onze strategie? Indien niet, dan bevestigt dat de sterkte van hun aanpak. Of het kan betekenen dat je de SDG’s niet zozeer gebruikt als een richtinggevend kader, maar eerder als een checkbox om af te vinken dat bepaalde thema’s in je strategie aan bod komen.

“De derde aanpak bestaat erin dat organisaties de zeventien duurzaamheidsdoelen volledig integreren. We raden bedrijven aan om de doelen te selecteren die voor hen relevant zijn en daar op een strategische manier mee om te springen. Prioriteitstelling is perfect haalbaar in functie van de grootte van de impact die je product of dienst creëert ten opzichte van elk SDG-doel. Daarvoor kijk je naar de impact op elk van de 169 onderliggende SDG-doelen. Die oefening goed uitvoeren, vraagt om een helikopterzicht. Neem de tijd om je bedrijf vanop afstand te bekijken. Of laat je daarin bijstaan. Enkel zo bereik je diepgang.”

Wat is Sustenuto?

Sustenuto is een strategisch studie- en adviesbureau dat bedrijven en organisaties bijstaat in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzame ontwikkeling. Als strategische partner wil Sustenuto klanten duurzaam laten groeien. Het bureau biedt zowel coaching als training aan, formuleert beleidsadvies en voert onderzoek uit. Sustenuto is ook kennispartner van het Sustainable Transformation Lab van de Antwerp Management School.

SDG’s in de praktijk

Met de hulp van Sustenuto gingen VDAB en Brussels Airport de uitdaging aan: een strategisch duurzaamheidsbeleid uitrollen op basis van de SDG’s.

VDAB: “Zonder draagvlak raak je nergens”

Duurzaam ondernemen was al langer van tel bij de verschillende VDAB-diensten. Alleen was het beleid niet gekoppeld aan concrete doelstellingen, zegt Els De Bie, coördinator duurzaam ondernemen. “De ambitie om daar verandering in te brengen én de SDG’s een plaats te geven, maakte dat we in 2017 met Sustenuto in zee gingen. Samen hebben we op basis van de SDG’s een volledige duurzaamheidsstrategie uitgewerkt.”

Eerste stap in de transformatie was een interviewronde met het gehele management van VDAB, waarbij de directeurs aangaven hoe ze duurzaamheid zien, hoeveel belang ze eraan hechten en welke ambitieniveaus ze haalbaar achten. De Bie: “We hebben ook samen met Sustenuto een lijst van 65 prioritaire SDG-targets samengesteld, die we terugkoppelden naar de directieleden met de vraag welke zij daarvan prioritair achten. Zo kwam er uiteindelijk een lijstje met prioritaire SDG’s uit de bus.”

“Die SDG’s zijn als het ware een bevestiging van ons eigen perspectief: wat kunnen wij concreet betekenen ten opzichte van die mondiale uitdagingen? Op basis van onze selectie hebben we prioritaire thema’s bepaald, zoals gelijke kansen en waardig werk, maar ook milieuzorg. De belangrijkste les die wij kunnen meegeven: zorg voor draagvlak. De medewerking van het management is de eerste voorwaarde, maar zonder dynamiek op de werkvloer raak je nergens.”

Brussels Airport: “Kader om beslissingen af te toetsen”

In de loop van 2019 stelt Brussels Airport een nieuwe duurzaamheidsstrategie voor die gestoeld is op de SDG’s. Anderhalf jaar geleden zette de luchthaven een traject op dat de geesten moest doen rijpen voor een duurzame doorstart. Environment manager Sarah Van den Heuvel: “Eind 2016 stippelden we een langetermijnbeleid uit tot 2040 en voerden we een grondige herindeling door. Het was meteen ook het geschikte moment om een strategie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen uit te werken. We hebben altijd met zorg voor het milieu gewerkt en ook rond andere vier P’s (people, prosperity, peace en partnership) werden heel wat acties ondernomen, maar nooit met specifieke targets rond duurzaamheid.”

Bij de opmaak van de strategie, in samenwerking met Sustenuto, waren de duurzaamheidsdoelen van de VN de leidraad. “Over alle departementen heen stelden we een vijftienkoppig team van ambassadeurs samen, een panel dat hielp om de juiste koers te kiezen. Zij bekeken welke acties van de SDG’s bij ons bedrijf passen, wat onze impact is voor de verschillende thema’s en waar we naartoe willen evolueren.”

Brussels Airport trok bewust tijd uit om de nieuwe duurzaamheidsstrategie uit te werken. “Vanaf volgend jaar wordt ze geïmplementeerd, maar eerst kan ons personeel al ruimschoots kennis maken met onze plannen. De strategie geeft ons een versterkte mindset en gerichte acties op korte en lange termijn. We willen duurzaamheid in ieders achterhoofd nestelen. We zullen een kader hebben waar alle beslissingen, zowel op het terrein als in de directiekamer, aan afgetoetst worden.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!